• COROVODA ONLINE PUBLIKON TË DHËNAT E POPULLSISË DERI NË 1 JANAR 2019
  • NË SKRAPAR BANOJNË GJITHËSEJ 17 343 BANORË
  • NË POLIÇAN BANOJNË GJITHËSEJ 17 174 BANORË

Vendimi i Këshillit të Ministrave - Shpronësohen 2 prona në Bashkinë Skrapar

Këshilli i Ministrave ka marrë një vendimarrje, në mbledhjen e datës 9 Tetor 2017 për dy prona që preken nga projekti për "Rivitalizimin e rrugës "Dëshmorët" në Çorovodë". Sipas vendimit të publikuar në faqen zyrtare të Kryeministrisë (të plotë në fund të shkrimit) brenda 3 muajsh nga ky Vendim, Bashkia Skrapar duhet të shpronësoj 2 objektet në shumën prej 932 552 lek dy objekte; një 18 metër katror truall dhe një tjetër i tipit ndërtesë me 26 metër katror. Ky vendim do ti ngarkohet Ministrisë së Brendshme, Zyrës Vendore të Rregjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Skrapar si Bashkisë Skrapar.
V E N D I M

PËR

SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT “RIVITALIZIMI I RRUGËS “DËSHMORËT”, ÇOROVODË”, NË BASHKINË E SKRAPARIT

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 5, pika 1, 20 e 21, të ligjit nr.8561, datë 22.12.1999, “Për shpronësimet dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurisë, pronë private, për interes publik”, me propozimin e ministrit të Brendshëm, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

1. Shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Rivitalizimi i rrugës “Dëshmorët”, Çorovodë”, në Bashkinë e Skraparit.

2. Shpronësimi të bëhet në favor të Bashkisë Skrapar.

3. Pronarët e pasurive të paluajtshme, që shpronësohen, të kompensohen në vlerë të plotë, sipas masës përkatëse, që paraqitet në tabelën që i bashkëlidhet këtij vendimi, për pasuritë me sipërfaqe prej 18 m² “truall,” dhe 26 m2 “ndërtesë”, me vlerë të përgjithshme prej 932 552 (nëntëqind e tridhjetë e dy mijë e pesëqind e pesëdhjetë e dy) lekësh.

4. Vlera e përgjithshme e shpronësimit, prej 932 552 (nëntëqind e tridhjetë e dy mijë e pesëqind e pesëdhjetë e dy) lekësh, të përballohet nga të ardhurat e Bashkisë Skrapar, planifikuar në buxhetin e saj.

5. Vlera e shpenzimeve procedurale të përballohet nga Bashkia Skrapar.

6. Afati i përfundimit të shpronësimit të jetë tre muaj pas datës së hyrjes në fuqi të këtij vendimi.

7. Afati i përfundimit të punimeve të objektit në Bashkinë Skrapar të jetë në përputhje me afatet e parashikuara nga kjo bashki.

8. Regjistrimi i ri i pasurive prej 18 m² “truall” dhe 26 m2 “ndërtesë”, për projektin “Rivitalizimi i rrugës “Dëshmorët”, Çorovodë”, në Bashkinë e Skraparit, të bëhet në favor të Bashkisë Skrapar.

9. Ngarkohen Ministria e Brendshme, Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Skrapar dhe Bashkia Skrapar për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në “Fletoren zyrtare”.

K R Y E M I N I S T R I

EDI  RAMA

Corovoda Online

Autentik!

Reklama Online

loading...

skrapari në fletë

PËR KONTAKT - EMAIL: corovodaonline@post.com

Mbështetje

Këtu mund të jetë Njoftimi yt

DIMRI QË LAM PAS

skrapari në fletë

Reklama Online

loading...

skrapari në fletë

NAVIGON

breakingnews
www.bashkiaskrapar.gov.al www.albrafting.com www.visitskrapar.com

HAPËSIRË PËR REKLAMA APO NJOFTIMET TUAJA