• COROVODA ONLINE PUBLIKON TË DHËNAT E POPULLSISË DERI NË 1 JANAR 2019
  • NË SKRAPAR BANOJNË GJITHËSEJ 17 343 BANORË
  • NË POLIÇAN BANOJNË GJITHËSEJ 17 174 BANORË

Zgjidhet Prefekti i ri i Beratit - Harilla Dafa do të jetë "zëri i ekzekutivit" në Berat

Më herët, rreth orës 16:00 të së mërkurës 1 nëntor 2017, u publikuan edhe drejtuesit e rinj të Prefekturave në Shqipëri. Përmes një ndalje publike televizive u mësuan emrat e prefektëve në 12 Prefekturat e Shqipërisë. Për prefekturën e Beratit, nga ku bën pjesë edhe Skrapari, prefekti i ri do të jetë Harilla Dafa. Dafa ka një kontribut kryesisht në Forcat Detare në Shqipërinë e viteve. Ai mban gradën Kapiten i rangut të parë të forcave detare në rezervë. Në disa botime me natyrë ushtarake, Harilla Dafa është autor dhe bashkëautor i disa materialeve dhe botimeve ku veçojmë "Nga historia e Nëndetëseve Amerikane" shkruar nga Gary E. Weir dhe Harilla Dafa, apo edhe "Proçedurat Taktike të Manovrës Detare MFD 3-4" nga Harilla Dafa. Nga arkivi i Corovoda Online jepet ky imazh i atij që që nga nesër u tha në media do të jetë "Prefekti i Beratit".Por Cilat janë funksionet që ka Prefekti?
- Prefekti është përfaqësues i Këshillit të Ministrave në qark.
- Mbikëqyr dhe bashkërendon veprimtarinë e institucioneve qendrore në nivel vendor duke u kujdesur që ato të plotësojnë të gjitha detyrimet që kanë për të garantuar sovranitetin, rendin kushtetues dhe shëndetin publik.
- Bashkërendon veprimtarinë e institucioneve qendrore në nivel vendor, si dhe të këtyre me organet e qeverisjes vendore në komuna, bashki e qark.
- Drejton veprimtarinë e strukturave administrative shtetërore, të cilat, me akte ligjore e nënligjore të veçanta, janë caktuar në varësinë e tij të drejtpërdrejtë.

Prefekti është i vetmi institucion administrativ që verifikon ligjshmërinë e akteve të miratuara nga organet e qeverisjes vendore në komuna, bashki e qark. Verifikimi i ligjshmërisë së akteve të miratuara nga organet e qeverisjes vendore nga prefekti bëhet pa penguar zbatimin e tyre.  Në rastet kur vëren papajtueshmëri ligjore të aktit, prefektit i lind e drejta t’ia kthejë atë organit përkatës të qeverisjes vendore, duke argumentuar shkeljet e vërejtura. Në këtë rast, organi i qeverisjes vendore rishqyrton aktin. Vendimi i marrë nga organi i qeverisjes vendore pas rishqyrtimit të aktit të kthyer nga prefekti, depozitohet përsëri pranë prefektit.  Në rast se vërehen përsëri papajtueshmëri ligjore në aktin e rishqyrtuar, prefekti i drejtohet gjykatës, nën juridiksionin e së cilës është organi i qeverisjes vendore, duke kërkuar deklarimin e pavlefshëm të këtij akti. Prefekti ka të drejtën e kthimit vetëm një herë të një akti. Prefekti shqyrton gjithashtu ankesat e shtetasve për ligjshmërinë e akteve me karakter normativ të nxjerra nga organet e qeverisjes vendore.
Prefekti për veprimtarinë e vet përgjigjet përpara Këshillit të Ministrave dhe i raporton Kryeministrit për detyrat që i janë ngarkuar. Ministrat dhe drejtuesit e institucioneve të tjera qendrore vendosin lidhje të drejtpërdrejta me prefektin për probleme të veprimtarisë që ata drejtojnë. Këshilli i Ministrave, ministrat dhe drejtuesit e institucioneve të tjera qendrore dërgojnë rregullisht te prefekti të gjitha aktet që ata nxjerrin, të cilat, në përmbajtje të tyre, caktojnë detyra në fushën e veprimtarisë së institucioneve qendrore në nivel vendor ose detyra për organet e administratës së qeverisjes vendore. Konfliktet që mund të lindin ndërmjet ministrit dhe prefektit zgjidhen nga Kryeministri.

Prefekti bashkëpunon me organet e Policisë së Shtetit për marrjen e masave për ruajtjen e rendit dhe sigurinë publike në territorin e qarkut. Bashkërendon veprimtarinë dhe siguron mbështetjen e ndërsjellë të organeve të Policisë së Shtetit, të institucioneve qendrore në nivel vendor dhe të organeve të qeverisjes vendore, për ruajtjen e rendit dhe të sigurisë publike dhe për zbatimin e akteve të organeve të qeverisjes vendore.

Për strukturat e mbrojtjes kontrollon marrjen e masave nga njësitë ushtarake për plotësimin e detyrave me karakter civil që u ngarkohen atyre nga organet përkatëse dhe në raste të veçanta, në përputhje me legjislacionin përkatës, u kërkon komandave të njësive ushtarake në territorin e qarkut mbështetje për përballimin e detyrave me karakter civil dhe në veçanti në përballimin e situatave emergjente.

F.K. / Corovoda Online

Autentik!

Reklama Online

loading...

skrapari në fletë

PËR KONTAKT - EMAIL: corovodaonline@post.com

Mbështetje

Këtu mund të jetë Njoftimi yt

DIMRI QË LAM PAS

skrapari në fletë

Reklama Online

loading...

skrapari në fletë

NAVIGON

breakingnews
www.bashkiaskrapar.gov.al www.albrafting.com www.visitskrapar.com

HAPËSIRË PËR REKLAMA APO NJOFTIMET TUAJA