• COROVODA ONLINE PUBLIKON TË DHËNAT E POPULLSISË DERI NË 1 JANAR 2019
  • NË SKRAPAR BANOJNË GJITHËSEJ 17 343 BANORË
  • NË POLIÇAN BANOJNË GJITHËSEJ 17 174 BANORË

Skrapar - Nga 1 Qershori 2018 Ujësjellësi Skrapar nis me Vendimin e Ri të ERRU / Tarifat

Vendimi mban Numrin 34 dhe do të hyj në fuqi nga 1 qershor 2018. Sipas Corovoda Online një vendim i ERRU ( Entit Rregullator të Ujit ) ka miratuar Tarifat e Shërbimit të Furnizimit me Ujë për sh.a. Ujësjellës Kanalizime Skrapar. Por ky ent konstaton se se kjo Sh.A. ka ende nevojë për subvencione pasi mbulimi i Kostove shkon në 48%. Shtrirja e gjerë gjeografike që ka Skrapari është një arsye në këtë sens. Sipas konstatimeve të ERRU ndërrmarrja duhet të shtrij shërbimet në zonë brenda një periudhe 2 vjeçare. ERRU konstaton se Sh.A. Ujësjellës Kanalizime Skrapar ka nevojë për investime emergjente afatmesme pasi rrjeti është shumë i amortizuar dhe disa asete kanë dalë jashtë përdorimit. Sipas ERRU Ujësjellës Skrapar ka vendosur matsa në subjekt jofamiljar brenda periudhës 4 muajore Janar - Prill 2018, dhe pritet të instaloj matësat për abonentët familjarë fillimisht në zonën Urbane e më pas drejt atyre rajonale.  Për vitin 2017 Sh.A. Ujësjellës ka mundur të akumuloj 5.7 milion lekë nga Debitë e mbartura ndër vite. Për vitin 2018 pritet që orari i furnizimit ditor me ujë të pijshëm të shkoj në rreth 10 orë furnizim në ditë.
1. Miratimin e tarifave për shoqërinë Ujësjellës-Kanalizime Skrapar sh.a., si më poshtë:
Kategoria Tarifat Volumetrike Tarifa Fikse Shërbimi
Për zonën Urbane (Me dhe Pa Matësa)

a) Shërbimi i Furnizimit me ujë)
lekë/m3
lekë/muaj/klientë
Konsumator Familjar 35 100
Konsumator Publik 100 100
Konsumator Privat 110 100
b) Për shërbimin e Kanalizimeve

Konsumator Familjar 10 0
Konsumator Publik 10 0
Konsumator Privat 10 0
c) Për zonën rurale pa matës
lekë/muaj/klientë
Konsumator familjar 0 300
Konsumator me burime dytësore 0 125

2. Objektivat e treguesve kryesorë të performancës për vitin 2018, të jenë si më poshtë:

Treguesit Viti 2017 Objektivat 2018
Mbulimi me Ujë 93%96%
Mbulimi me Kanalizime
39%
41%
Niveli i Matjes 6% 20%
Uji pa të Ardhura 44% 44%
Norma e Arkëtimit 82% 84.7%
Orët e Furnizimit 7.5 orë 10 orë
Staf / 1000 lidhje uji 10 punonjës 9.75 punonjës


Sipas ERRU pagesa rregullatore vjetore për shoqërinë Ujësjellës Skrapar sh.a. do të jetë 0.6% e të ardhurave vjetore të parashikuara nga aktiviteti. Ky vendim hyn në fuqi më 1.6.2018 dhe është i vlefshëm deri në miratimin e tarifave të reja.
©Corovoda Online

Autentik!

Reklama Online

loading...

skrapari në fletë

PËR KONTAKT - EMAIL: corovodaonline@post.com

Mbështetje

Këtu mund të jetë Njoftimi yt

DIMRI QË LAM PAS

skrapari në fletë

Reklama Online

loading...

skrapari në fletë

NAVIGON

breakingnews
www.bashkiaskrapar.gov.al www.albrafting.com www.visitskrapar.com

HAPËSIRË PËR REKLAMA APO NJOFTIMET TUAJA