Skrapari do të jetë pjesë e Projektit SARED - Projekti në mbështetje të Agro - Ushqimit dhe turizmit Aplikimet deri në Mars 2017 **COPY** -->

Baneri Kryesor Siper

Skrapari do të jetë pjesë e Projektit SARED - Projekti në mbështetje të Agro - Ushqimit dhe turizmit Aplikimet deri në Mars 2017

Fatjon Kaloci
9.12.16
Janë gati 6 qarqe kryesisht të fokusuar tek Zonat Malore që priten të përfitojnë nga iniciativat e përbashkëta  të Qeverisë Shqiptare dhe Partnerëve. Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave me mbështetjen e Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) do të jenë në mbështetje të sektorit të bujqësisë dhe agropërpunimit në zonat e thella rurale të Shqipërisë, përkatësisht në 6 qarqe: Shkodër, Kukës, Dibër, Elbasan, Berat dhe Korçë ku grantet në total kapin shifrën e 6.5 mlion euro për Shqipërinë. Në këtë kuadër një takim u zhvillua në Skrapar në kuadër të programit SARED i bashkëfinancuar nga qeveria daneze dhe ajo gjermane.  I pranishëm në takim ishte edhe Drejtori i Projektit Ole Henrikes.

Mbështetja jonë bazohet në dy kolona, njëra që është mbështetja për grante, mbështetje në investime fizike dhe mbështetje në rritjen e kapaciteteve. Sot po startojmë fazën informuese në lidhje me mbështetjen e turizmit të zhvillimit rural dhe jemi këtu që të njoftojmë të gjithë të interesuarit në bashkinë e Skraparit, se si mund të përfitojnë nga kjo skemë. Në synojmë që të ofrojmë mundësi njerëzve që jetojnë në zonat rurale për zhvillimin e turizmit rural.
Mesatarisht mendohet se afro 150 000 euro do të jenë të aplikantët e çdo bashkie. Aplikimet janë hapur që nga data 1 Dhjetor 2016 e do të vazhdojnë deri në 15 Mars 2017 ora 16:30. Aplikantët për më shumë duhet të paraqiten pranë Zyrave të Agjensive të Bujqësisë  / Drejtorive Rajonale të Bujqësisë për dokumentacionet e nevojshme të cilat mund të shkakrohen edhe online në faqen e ministrisë së Bujqësisë.

POR CILAT JANË KRITERET PËR APLIKIM?
Corovoda Online mundëson në vijim disa ndër kriteret e nevojshme për të qënë aplikues në këtë Projekt
Skema e Grantit SARED është e hapur për fermerë individualë, persona fizikë dhe persona juridikë të cilët zotërojnë ose përfaqësojnë ndërmarrje shume te vogla (mikro ), të vogla, të mes me dhe që aktualisht ushtrojnë një aktivitet ose që dëshirojnë të fillojnë një aktivitet (start up) në turizmin rural ne kuader te skemes se Granteve SARED duke plotesuar kriteret si me poshtë:
Kriteret e pranueshmërisë për aplikantët në lidhje me statusin, pronësinë dhe
mbulimin territorial
Në mënyrë që aplikantët të jenë të pranueshëmpër grantin në përputhje me ZV 4, ata duhet
të përmbushin të gjitha kriteret e renditura më poshtë:
a) Ata duhet të jenë fermerë individualë të regjistruar në Drejtoritë Rajonale të Bujqësisë
përkatëse dhe të pajisur me kartë të fermerit ose NIPT fermeri, të cilët ushtrojnë
aktivitetin e tyre bujqësor në territorin e nje nga të tre bashkitë e përzgjedhura
paraprakisht, të cilët janë të gatshëm të investojnë dhe të përshtaten për turizmin rural,
dhe që mund të provojnë pronësinë e tokës dhe/ose ndërtesës ku do te ushtrohet
investues/aktiviteti, me dokumenta të lëshuar në përputhje me legjislacionin vendas
(shiko kërkesat tek Formulari i Aplikimit – Shtojca 1 e UpA),
oseb) Ata duhet të jenë persona fizikë të cilët kanë një aktivitet bujqesor ose tjeter aktivitet
ekonomik në territorin e nje nga të tre bashkitë e përzgjedhura paraprakisht të cilët janë
të gatshëm të investojnë dhe të përshtaten për turizmin rural, te cilet jane të rregjistruar
sipas legjislacionit kombëtar dhe të licencuar nëse e kërkon legjislacioni vendas, dhe që
mund të faktojnë pronësinë e tokës dhe/ose ndërtesës ku do te ushtrohet
investimi/aktiviteti per te cilin aplikojne, me dokumenta të lëshuar në përputhje me
legjislacionin vendas (shiko kërkesat tek Formulari i Aplikimit – Shtojca 1 e UpA)
osec) Ata duhet të jenë persona juridikë me pronësi 100% private të cilët kanë një aktivitet
bujqesor ose tjeter aktivitet ekonomik në territorin e nje nga të tre bashkitë e
përzgjedhura paraprakisht të cilët janë të gatshëm të investojnë dhe të përshtaten për
turizmin rural, te cilet jane të rregjistruar sipas legjislacionit kombëtar dhe të licencuar
nëse e kërkon legjislacioni vendas, dhe që mund të faktojnë pronësinë e tokës dhe/ose
ndërtesës ku do te ushtrohet investimi/aktiviteti per te cilin aplikojne, me dokumenta të
lëshuar në përputhje me legjislacionin vendas (shiko kërkesat tek Formulari i Aplikimit –
Shtojca 1 e UpA)
osed) Të pranueshëm janë edhe fermerët individualë, personat fizikë, personat juridikë të cilët
kanë marrë me qira tokën dhe/ose ndërtesën ose kanë një “kontratë për marrje në
përdorim” për këto, për ti përdorur ato dhe për të investuar për një minimum prej 15
vitesh për investimet e pranueshme. Kontrata e qiramarrjes apo ajo e marrjes ne
perdorim duhet të jetë e noterizuar e shoqëruar me dokumentat e pronësisë të lëshuara
në përputhje me legjislacionin vendas (shiko kërkesat tek Formulari i Aplikimit – Shtojca
1 e UpA). Ai/ata duhet të paraqesin “kontratën e qirasë për marrje në përdorim” të
noterizuar të shoqëruar me dokumentet e pronësisë të lëshuara në përputhje me
legjislacionin vendas (shiko kërkesat tek Formulari i Aplikimit – Shtojca 1 e UpA).
Osee) Të pranueshëm janë fermerët individual të cilët jetojnë në shtëpitë e tyre (pronë e
familjes) të ndërtuara para vitit 1990, por për të cilat ata nuk janë rregjistruar ende në
Zyrën e Rregjistrimit të Pasurive të Paluajtshme (ZRPP) dhe për rrjedhojë nuk mund të
dorëzojnë dokumentin e pronësisë. Në këtë rast aplikanti duhet të dorëzojë një ҫertifikatë
të lëshuar nga NjAQV-të (të firmosur dhe vulosur) që vërteton se shtëpia është ndërtuar
para vitit 1990 dhe aplikanti jeton në atë shtëpi që nga ajo kohë.
f) Të pranueshëm janë të gjithë aplikantët si më sipër të cilët jetojnë dhe kryejnë aktivitetin
e tyre të pranueshëm ekonomik në territorin e NjAQV-ve të përzgjedhura në territorin e
bashkive të mëposhtme; Bashkia e Kukësit (Qarku) Kukes, Bashkia e PeshkopisëQarku
Dibër dhe Bashkia e Skraparit Qarku Berat (shiko Shtojcen 4)
g) Ata duhet të aplikojnë
vetëm për investime në kuadrin e Zinxhirit të Vlerës turizmi rural
dhe vetëm bazuar në listën e shpenzimeve/investimeve të pranueshme (Shtojca 3 e
UpA).
h) Aplikantet të cilët kanë dorëzuar një aplikim dhe jane ne process vleresimi apo kane
nenshkruar nje ko trate per investime nen skemen e granteve SARED ne kuader te ZV 1-
3 kane te drejtë të aplikojne per investime ne turizmin rural pasi ata kane perfunduar
investimin e kerkuar me aplikimin e pare dhe jane paguar per te nga GIZ


Kriteret e pranueshmërisë për aplikantët në lidhje me detyrimet financiare
Aplikantët duhet:
të kenë përmbushur të gjitha detyrimet financiare kundrejt shtetit, sic kërkohet nga ligji
vendas në përputhje me statusin e tij/saj ligjor me te cilin aplikon duke përfshirë taksën
mbi tokën në rastet kur ai/ajo është një femer individual dhe detyrime te tjera financiare
në lidhje me aktivitetin e tij/saj ekonomik në lidhje me taksat (duke përfshirë taksën e
tokës, ose taksën mbi pronën – ndërtesën ku zhvillohet aktiviteti ekonomik) detyrimet e
siguracionit (shëndetësore dhe shoqërore), në rast se aplikanti është një person fizik ose
juridik (ose SHBB)
dheTë mos kenë detyrime financiare të prapambetura ndaj MBZHRAU-së dhe strukturave
në varësi të saj (duke përfshirëAZHBR) dhe
Të mos kenë përfituar grante (fonde publike) në pesë vitet e fundit për të njëjtin investim
për të cilin ai/ajo po aplikon në kuadrin e skemës së grantit SARED.


Kriteret e pranueshmërisë në lidhje me investimetKapacitetet e pranueshme akomoduese për ҫdo aplikant duhet të jenë deri në 16
shtretër për një fermer individual, dhe deri në 25 shtretër për një biznes (biznes i vogël
dhe i mesëm). Duhet garantuar hapësirë e veҫuar jetese për turistët.
Kapaciteti i godinave të tjera si për shembull një kafene apo një restorant për të qënë të
pranueshëm duhet të jetë nga 10 deri në 30 persona.
Investimi kur të përfundojë duhet të respektojë standardet përkatëse vendase në fushën
përkatëse në përputhje me akomodimin, sigurinë ushqimore, dhe mbrojtjen mjedisore.
Në rastet e investimeve në energjinë e rinovueshme (në fermë), të pranueshme janë
vetëm pajisjet me një kapacitet për konsum vetjak të energjisë që lidhen me aktivitetin
ekonomik të fermës së tij/saj ose të biznesit per turizmion rural.
Punimet e ndërtimit, materialet dhe metodat duhet të respektojnë karakteristikat dhe
kërkesat kulturore, arkitektonike, dhe traditën për qarkun përkatës dhe duhet
tëҫertifikohen nga institucionet rajonale përkatëse vendasesiҫ kërkohet nga legjislacioni
shqiptar, si dhe standardet e ndërtimit dhe kërkesat sipas legjislacionit shqiptar për
ndërtimin.
Mobilimi duhet të jetë në përputhje me karakteristikat tradicionale të qarkut (jo luksoz).Të gjitha projektet e dorëzuara për të qënë të pranueshme për mbështetje duhet të jenë
në përputhje me standardet përkatëse të fushës në fund të investimit dhe në fillim të
KpP-së.
Projektet e investimit duhet të jenë në përputhje me kërkesat e planeve të menaxhimit
të trashëgimnisë natyrore dhe kulturore ose zonave të mbrojtura dhe si të tilla duhet të
jenë të përshtatshme për territorin ku zhvillohet investimi.
Në rastet kur në territore të caktuara ekzistojnë strategji lokale të zhvillimit, projektpropozimi duhet të ketë miratimin e Grupit Lokal te Veprimit (LAG) ashtu siҫ është
miratuar nga MBZHRAU-ja
Ky projekt ka për qëllim zhvillimin e ekonomisë dhe rritjen e mirëqenies së banorëve të zonave rurale. Ai synon edhe rritjen e konkurueshmërisë dhe te aksesit në tregje të prodhimeve bujqësore në 6 qarqet e lartpërmendura. Për më tepër, synohet të mbështetet edhe rritja e kapaciteteve njerëzore të fermerëve dhe stabilimenteve të agropërpunimit në drejtim të nxitjes dhe rritjes së investimeve si edhe të përshtatjes së produkteve bujqësore të tyre me kerkesat e tregut dhe konsumatorit. Në kuadër të skemës së granteve, fermerët që synojnë të zgjerojnë dhe përmirësojnë infrastrukturën në fermat e tyre, do të mund të përfitojnë mbështetje për investime deri në 3,5 milionë Lek. Ndërsa agro-përpunuesit që merren me grumbullimin, përpunimin, magazinimin dhe shitjen e produkteve bujqësore do të mund të përfitojnë mbështetje deri në 10 milionë Lek për të rritur investimet dhe për të zgjeruar aktivitetin e tyre. Në dallim nga skemat e tjera të granteve që zbatohen në mbështetje të sektorit të bujqësisë në Shqipëri, skema e granteve e financuar nga qeveria daneze dhe gjermane parashikon procedura të shkurtra  dhe të shpejta për aplikuesit. Fermerët do të mund të aplikojnë në 6 zyrat rajonale të ngritura nga Ministria e Bujqësisë dhe projekti SARED. Çka do të thotë që aplikantët do të përfitojnë mbështetje me kosto më të ulët dhe brenda një kohe të shkurtër. Theks i veçantë në hartimin e kritereve për përfituesit e granteve është vënë edhe tek inkurajimi i nismave të grave fermere në rritjen e investimeve dhe modernizimin e fermave.
Corovoda Online / F.Kaloci