Raporti në Nivel Kombëtar: Bashkitë - Poliçani i pari, Skrapari i treti - Cili është Vlerësimi i Qeverisjes Vendore në Shqipëri - Raporti 2020 - Detaje **COPY** -->

Baneri Kryesor Siper

Raporti në Nivel Kombëtar: Bashkitë - Poliçani i pari, Skrapari i treti - Cili është Vlerësimi i Qeverisjes Vendore në Shqipëri - Raporti 2020 - Detaje

Fatjon Kaloci
18.6.20
Në rrjetin facebook, në 15 qershor 2020, UNDP Albania lajmëroi Video-Live e radhës, tipike kjo për tryezat e diskutimit të një Shqipërie nën Covid-19. Aktorë të rëndësishëm që në vemendje kanë zhvillimet e pushtetit vendor, do të mblidheshin në një video konferencë për të ndarë së bashku gjetjet e një Raporti të organizuar në Nivel Kombëtar. Raporti i Institutit për Kërkime dhe Alternativa Zhvillimi (IDRA) dhe Human Development Promotion Center (HDPC) dha të dhëna kryesisht mbi 4 dimensione të qeverisjes vendore konkretisht  Efektiviteti & Efikasiteti, Transparenca dhe Sundimi i Ligjit, Llogaridhënia dhe Pjesëmarrja & Angazhimi Qyetar. Ky është raporti i dytë i kësaj serie monitorimi të perceptimit. Raporti i parë nisi në 2016 fillimisht me 15 Bashki. Vlerësimi i dytë i qeverisjes vendore i zbatuar në fillim të vitit 2020 mbështetet në të njëjtën metodologji e instrumente vlerësimi. Përveç një diagnoze të situatës aktuale, ai synon të masë ecurinë në tre vitet e fundit krahasuar me rezultatet e vlerësimit të 2016-ës.

Të dhënat u grumbulluan nga disa burime konkretisht 11 934 pyetësorë me përfaqësues të komunitetit në 61 bashki përmes Kartës së Raportimit të Qytetarëve; 61 grupe të fokusuara me zyrtarë bashkiakë të nivelit të lartë; 61 dialogë me komunitetin dhe mbledhja e të dhënave dytësore nga 61 bashkitë dhe burime të tjera për kuadrin demografik, ekonomik, shoqëror, publik dhe administrativ.

Të anketuarit u përzgjodhën në mënyrë rastësore në çdo bashki, në bazë të të dhënave të Censit të Popullsisë dhe Banesave 2011. Marzhi i gabimit pritet të jetë përafërsisht 0,89%, me një nivel besueshmërie prej 95%.

Vlerësimi i Përgjithshëm:
1. Poliçan (76 pikë),
2. Patos (76 pikë),
3. Skrapari (72 pikë)


Efektiviteti dhe Efikasiteti

Bashkitë me performancën më të mirë për kriterin e efektivitetit dhe ekasitetit janë:
1. Patosi (79 pikë),
2. Tirana (78 pikë),
3. Skrapari (75 pikë)

Transparenca dhe Sundimi i Ligjit

Qasja e qytetarëve ndaj informacionit rreth performancës së shërbimeve dhe burimeve vendore
1. Poliçan (85 pikë),
2. Dropull (84 pikë),
3. Patos (83 pikë),
4. Skrapar (77 pikë)


Llogaridhënia
Procedurat transparente administrative
1. Dropull (90 pikë)
2. Poliçan (87 pikë)
3. Krujë (86 pikë)
4. Maliq (86 pikë)
5. Skrapar (84 pikë)


Mekanizmat e kontrollit
1. Poliçan (86 pikë),
2. Patos (84 pikë),
3. Roskovec (77 pikë),
4. Divjakë (73 pikë),
5. Pukë (73 pikë),
6. Skrapar (72 pikë),


Ekasiteti i konsultimit publik
1. Patos (89 pikë),
2. Skrapar (85 pikë),
3. Poliçan (82 pikë),

Koordinatorët për të drejtën e informimit - treguesit
1. Patos (90 pikë),
2. Skrapar (86 pikë),
3. Poliçan (81 pikë),

Ndikimi i OShC-ve në vendimmarrje
1. Patos (89 pikë),
2. Skrapar (85 pikë),
3. Poliçan (82 pikë),


Pjesëmarrja e qytetarëve në mbledhjet bashkiake
1. Poliçan (83 pikë),
2. Roskovec (82 pikë),
3. Kolonjë (81 pikë),
4. Dropull (77 pikë),
5. Skrapar (76 pikë),