Zgjidhet Prefekti i ri i Beratit - Harilla Dafa do të jetë "zëri i ekzekutivit" në Berat **COPY** -->

Baneri Kryesor Siper

Zgjidhet Prefekti i ri i Beratit - Harilla Dafa do të jetë "zëri i ekzekutivit" në Berat

Fatjon Kaloci
1.11.17
Më herët, rreth orës 16:00 të së mërkurës 1 nëntor 2017, u publikuan edhe drejtuesit e rinj të Prefekturave në Shqipëri. Përmes një ndalje publike televizive u mësuan emrat e prefektëve në 12 Prefekturat e Shqipërisë. Për prefekturën e Beratit, nga ku bën pjesë edhe Skrapari, prefekti i ri do të jetë Harilla Dafa. Dafa ka një kontribut kryesisht në Forcat Detare në Shqipërinë e viteve. Ai mban gradën Kapiten i rangut të parë të forcave detare në rezervë. Në disa botime me natyrë ushtarake, Harilla Dafa është autor dhe bashkëautor i disa materialeve dhe botimeve ku veçojmë "Nga historia e Nëndetëseve Amerikane" shkruar nga Gary E. Weir dhe Harilla Dafa, apo edhe "Proçedurat Taktike të Manovrës Detare MFD 3-4" nga Harilla Dafa. Nga arkivi i Corovoda Online jepet ky imazh i atij që që nga nesër u tha në media do të jetë "Prefekti i Beratit".Por Cilat janë funksionet që ka Prefekti?
- Prefekti është përfaqësues i Këshillit të Ministrave në qark.
- Mbikëqyr dhe bashkërendon veprimtarinë e institucioneve qendrore në nivel vendor duke u kujdesur që ato të plotësojnë të gjitha detyrimet që kanë për të garantuar sovranitetin, rendin kushtetues dhe shëndetin publik.
- Bashkërendon veprimtarinë e institucioneve qendrore në nivel vendor, si dhe të këtyre me organet e qeverisjes vendore në komuna, bashki e qark.
- Drejton veprimtarinë e strukturave administrative shtetërore, të cilat, me akte ligjore e nënligjore të veçanta, janë caktuar në varësinë e tij të drejtpërdrejtë.

Prefekti është i vetmi institucion administrativ që verifikon ligjshmërinë e akteve të miratuara nga organet e qeverisjes vendore në komuna, bashki e qark. Verifikimi i ligjshmërisë së akteve të miratuara nga organet e qeverisjes vendore nga prefekti bëhet pa penguar zbatimin e tyre.  Në rastet kur vëren papajtueshmëri ligjore të aktit, prefektit i lind e drejta t’ia kthejë atë organit përkatës të qeverisjes vendore, duke argumentuar shkeljet e vërejtura. Në këtë rast, organi i qeverisjes vendore rishqyrton aktin. Vendimi i marrë nga organi i qeverisjes vendore pas rishqyrtimit të aktit të kthyer nga prefekti, depozitohet përsëri pranë prefektit.  Në rast se vërehen përsëri papajtueshmëri ligjore në aktin e rishqyrtuar, prefekti i drejtohet gjykatës, nën juridiksionin e së cilës është organi i qeverisjes vendore, duke kërkuar deklarimin e pavlefshëm të këtij akti. Prefekti ka të drejtën e kthimit vetëm një herë të një akti. Prefekti shqyrton gjithashtu ankesat e shtetasve për ligjshmërinë e akteve me karakter normativ të nxjerra nga organet e qeverisjes vendore.
Prefekti për veprimtarinë e vet përgjigjet përpara Këshillit të Ministrave dhe i raporton Kryeministrit për detyrat që i janë ngarkuar. Ministrat dhe drejtuesit e institucioneve të tjera qendrore vendosin lidhje të drejtpërdrejta me prefektin për probleme të veprimtarisë që ata drejtojnë. Këshilli i Ministrave, ministrat dhe drejtuesit e institucioneve të tjera qendrore dërgojnë rregullisht te prefekti të gjitha aktet që ata nxjerrin, të cilat, në përmbajtje të tyre, caktojnë detyra në fushën e veprimtarisë së institucioneve qendrore në nivel vendor ose detyra për organet e administratës së qeverisjes vendore. Konfliktet që mund të lindin ndërmjet ministrit dhe prefektit zgjidhen nga Kryeministri.

Prefekti bashkëpunon me organet e Policisë së Shtetit për marrjen e masave për ruajtjen e rendit dhe sigurinë publike në territorin e qarkut. Bashkërendon veprimtarinë dhe siguron mbështetjen e ndërsjellë të organeve të Policisë së Shtetit, të institucioneve qendrore në nivel vendor dhe të organeve të qeverisjes vendore, për ruajtjen e rendit dhe të sigurisë publike dhe për zbatimin e akteve të organeve të qeverisjes vendore.

Për strukturat e mbrojtjes kontrollon marrjen e masave nga njësitë ushtarake për plotësimin e detyrave me karakter civil që u ngarkohen atyre nga organet përkatëse dhe në raste të veçanta, në përputhje me legjislacionin përkatës, u kërkon komandave të njësive ushtarake në territorin e qarkut mbështetje për përballimin e detyrave me karakter civil dhe në veçanti në përballimin e situatave emergjente.

F.K. / Corovoda Online