Skrapari i lartësive: - Cila është lartësia mesatare mbi nivelin e detit e njësive administrative dhe qytetit? **COPY** -->

Baneri Kryesor Siper

Skrapari i lartësive: - Cila është lartësia mesatare mbi nivelin e detit e njësive administrative dhe qytetit?

Fatjon Kaloci
27.12.20


Shpesh ndodhemi përballë pyetjeve veçanërisht dimërore gjatë parashikimeve të rreshjeve sidomos së borës. Në parashikimet meteorologjike shpesh thuhet se në një lartësi të caktuar mund të ketë rreshje. Por si paraqitet lartësia mbi nivel deti e qëndrave kryesore të banuara në Skrapar referuar njësive administrative dhe qytetit. Padyshim vlerat janë vlera mesatare dhe në këtë kontekst, bëjmë edhe një renditje sipas lartësive (theksojmë mesatare) mbi nivel deti:
1. Njësia Administrative Leshnje - Lartësi mesatare 1000 metra mbi nivel deti
2. Njësia Administrative Zhepë - Lartësi mesatare 900 metra mbi nivel deti
2. Njësia Administrative Potom - Lartësia mesatare 900 metra mbi nivel deti
3. Njësia Administrative Gjerbës - Lartësia mesatare 850 metra mbi nivel deti
4. Njësia Administrative Çepan - Lartësia mesatare 800 metra mbi nivel deti
5. Njësia Administrative Vëndreshë - Lartësia mesatare 650 metra mbi nivel deti
6. Njësia Administrative Qëndër - Lartësia mesatare 300 metra mbi nivel deti
6. Qyteti Çorovodë - Lartësia mesatare 300 metra mbi nivel deti
7. Njësia Administrative Bogovë - Lartësia mesatare 250 metra mbi nivel deti

*Klasifikimi me numra rendor të barazvlefshëm për lartësi të njëjta 
©CorovodaOnline

Often we are faced with winter questions during rainfall forecasts, where it will snow. In meteorological forecasts, it is often said that at a certain height there may be snowfall. But how is the height above sea level of the main inhabited centers in Skrapar referring to the administrative units and the city. Undoubtedly the values ​​are the average values ​​and in this context, we make a ranking according to the heights (emphasis average) above sea level:

1. Administrative Unit Leshnje - Average altitude 1000 meters above sea level

2. Administrative Unit Zhepë - Average altitude 900 meters above sea level

2. Potom Administrative Unit - Average altitude 900 meters above sea level

3. Administrative Unit of Gjerbës - Average altitude 850 meters above sea level

4. Çepan Administrative Unit - Average altitude 800 meters above sea level

5. Vëndreshë Administrative Unit - Average altitude 650 meters above sea level

6. Administrative Unit Center - Average altitude 300 meters above sea level

6. City of Çorovodë - Average altitude 300 meters above sea level

7. Administrative Unit Bogovë - Average altitude 250 meters above sea level


* Classification with ordinal numbers equivalent for the same heights

© CorovodaOnline